| | | |

Zysk firmy mierzony zapleczem personalnym.

Nie ma chyba takiej firmy na świecie, która by trwale funkcjonowała bez wsparcia osoby lub osób. Można obecnie w wielu dziedzinach liczyć na pomoc maszyn oraz inteligentnych systemów komputerowych, ale to człowiek pełni zadanie kontrolne. Tak, jak technik ocenia i konserwuje będące pod jego opieką urządzenia, tak i my wychodzimy z audytami personalnymi jako pewnym elementem uniemożliwiającym zastój w określonej działalności.

Celem audytu personalnego jest zinterpretowanie rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym a tym, jak dana organizacja chciałaby pod względem zasobów ludzkich funkcjonować. Audyt personalny Warszawa pozwala zatem ocenić i zminimalizować luki w zakresie kompetencji, umiejętności, motywacji pracowników oraz ich potencjału. Prawidłowo wykonany audyt personalny daje odpowiedź na pytanie, co posiadamy i co chcemy posiadać oraz pozwala podjąć strategiczne decyzje, które pozwolą w doprowadzeniu organizacji do oczekiwanego poziomu rozwoju pod względem kapitału ludzkiego.

Bardzo często zadajecie Państwo pytanie o różnice między audytem personalnym, a audytem kompetencji. Odpowiadamy: audyt kompetencji wchodzi w skład audytu personalnego. Pozwala ocenić umiejętności i potencjał danego pracownika oraz wskazać nominalny kierunek jego doskonalenia w obszarze np. przejęcia obowiązków managerskich. Tu również analizujemy takie cechy pracownika jak umiejętność podejmowania ważnych dla firmy decyzji, scalania podległego zespołu, budowanie relacji zawodowych i niwelowania różnic wielokulturowych, etnicznych, językowych oraz innych.

Wielokulturowość akurat teraz nabrała wyjątkowego znaczenia w wielu organizacjach. Zdecydowały o tym liczne migracje pracowników, duże zapotrzebowanie rynku szczególnie na wykwalifikowany personel, starzenie się społeczeństwa i ekspansja firm na rynki zachodnie. Dochodzimy niekiedy do sytuacji i tu znamy konkretne przykłady, gdzie polski pracownik jest w mniejszości danego oddziału lub instytucji. Budzi to oczywiście pewnego rodzaju konflikty i znacząco obniża komunikację w zespole. Aspekty te mają niewielkie znaczenie w firmach zagranicznych, w których przyjęto międzynarodowe Systemy Zarządzania. W rozwijających się jednak organizacjach rodzimych ten obszar do doskonalenia pojawił się dość niedawno i z każdym dniem nabiera rozmachu. Bodźce emocjonalne istotnie wpływają tu na brak zrozumienia między poszczególnymi osobami, a jeśli dochodzą do tego czynniki zakłócające postrzeganie misji danej instytucji i cel ich zintegrowania, to droga do osiągnięcia dużej rotacji personelu jest wręcz pewna.

Bezpłatna ankieta, którą opracowaliśmy na naszej platformie www.testcare.pl, jest owocem naszej kilkuletniej intensywnej pracy w zakresie wykonywania audytów i szkoleń dla audytorów nie tylko w Warszawie, ale i w całej Polsce. Jest również pierwszym etapem wykonywania audytu personalnego w firmach. Pozwala poznać morale pracowników, stopień ich zaangażowania w przyjętą do tej pory politykę danej organizacji oraz kierunek jej rozwoju. Przychodzimy bezpłatnie z pomocą, ponieważ niepokoi nas stagnacja w doskonaleniu pracowników w naszym kraju i pozostawienie tych obszarów przypadkowi.

inż. Marcin Zagajewski