| | | |

Polityka prywatności TEST DESIGN

Niniejsza Polityka Prywatności, stosowana jest przez firmę Test Design., mającą siedzibę przy  ul. Narwik 17 lokal 36, 01-471 Warszawa, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług VAT zarejestrowanym pod numerem identyfikacji podatkowej NIP: 5272569018, REGON: 381477729, dalej zwana Test Design.

Test Design wykorzystuje strony internetowe www.testdesign.pl oraz www.testcare.pl jako materiał informacyjny, marketingowy oraz w celu utrzymania relacji z klientami. Test Design nie pobiera żadnych opłat z tytułu rejestracji i korzystania z powyższych stron www.

DANE OSOBOWE

Test Design, jako Administrator danych, zbiera dane użytkowników stron internetowych www.testdesign.pl oraz www.testcare.pl w celach edukacyjnych, marketingowych oraz w celu wysyłki materiałów marketingowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Dane użytkowników zbierane są na podstawie indywidualnie wyrażonej zgody:

 1. Przy wypełnianiu vouchera na nasze usługi dostepnego na stronie www.testdesign.pl.
 2. Przy wypełnianiu testu SPRAWDŹ JAKOŚĆ SWOJEGO PRODUKTU na stronie www.testcare.pl.
 3. Po wyrażeniu chęci na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną,
 4. W innych, niewymienionych powyżej przypadkach doraźnych.

Dane osobowe użytkowników wykorzystywane są tylko i wyłączenie w celu i w zakresie niezbędnym do realizacji zadań Test Design. Użytkownik wyrażający zgodę na przetwarzanie danych jest zawsze informowany o celu, w którym dane będą przetwarzane, o prawie dostępu do swoich danych oraz o prawie do ich poprawiania. Podanie danych zawsze jest dobrowolne.

Test Design nie kupuje, nie sprzedaje, ani nie pośredniczy w handlu bazami danych. Przetwarzane przez nas dane wykorzystujemy jedynie w celu, w którym zostały zebrane. Test Design powierza przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi następującym firmom:

 1. TÜV Rheinland Polska Sp. z o.o.,
 2. interaktywni24.pl Sandra Pędzisz,
 3. Freshmail Sp. z o. o.

Dane osobowe zbierane są w zakresie wynikającym z celu przetwarzania danych. Test Design nie zbiera danych, których zakres wykracza poza niezbędny do realizacji celu.

Test Design nie zbiera za pośrednictwem stron www.testdesign.pl oraz www.testcare.pl żadnych danych, które w sposób bezpośredni lub pośredni ujawniają pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, jak również danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym oraz danych dotyczących skazań, orzeczeń o ukaraniu i mandatów karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

Osobom, których dane przetwarza Test Design przysługuje prawo dostępu do swoich danych, prawo do ich poprawiania oraz prawo do żądania usunięcia danych osobowych osoby, której dane dotyczą. W celu realizacji tego prawa należy skontaktować się z nami: (+48) 518658812, lub napisać pod następujący adres: biuro@testdesign.pl

Test Design w swoich działaniach dotyczących przetwarzania danych zbieranych za pośrednictwem stron www.testdesign.pl oraz www.testcare.pl stosuje obowiązujące przepisy prawa:

 1. Ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych,
 2. Ustawę z dnia 18 kwietnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
 3. Ustawę z dnia 16 lipca 2004 roku prawo telekomunikacyjne.

PLIKI COOKIES

Test Design zdaje sobie sprawę ze zbierania danych osobowych użytkowników strony www.testdesign.pl oraz www.testcare.pl przez przeglądarki w formie plików Cookies, oraz z wykorzystywania ich podczas ponownych odwiedzin użytkownika na naszych stronach www.

Cookies, zgodnie z informacją dostępną na stronie Urzędu Komunikacji Elektronicznej, to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

Test Design stosuje pliki Cookies w następujących celach:

 • obsługi procesu oceny jakości produktów przez platformę na stronie ww.testcare.pl
 • optymalizacji działania stron www.testdesign.pl oraz www.testcare.pl (dane statystyczne dotyczące ruchu na stronie)
 • nawiązaniu relacji w z klientami (historia wizyt na stronach www)
 • zabezpieczenia procesu transmisji danych (protokół SSL)

O udostępnianiu plików Cookies decyduje użytkownik, za pośrednictwem przeglądarki internetowej. By określić zasady zbierania Cookies należy wejść w zakładkę „Pomoc” w posiadanej wersji przeglądarki i tam uzyskać niezbędne informacje. Wyłączenie możliwości zbierania Cookies może skutkować niemożnością korzystania ze wszystkich funkcji dostępnych na stronach www.testdesign.pl oraz www.testcare.pl.

Przy pierwszym wejściu na stronę www.testdesign.pl oraz www.testcare.pl użytkownik jest informowany o zbieraniu Cookies oraz zbierane jest oświadczenie o zaakceptowaniu zasad zbierania Cookies.

INFORMACJE HANDLOWE PRZESYŁANE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Test Design, uzyskawszy uprzednią zgodę od osoby, której dane dotyczą, wysyła do zarejestrowanych osób newsletter zawierający informacje o działalności oraz ofercie Test Design. Wyrażenie zgody na otrzymywanie newslettera oraz informacji handlowych jest dobrowolne, użytkownik zawsze może wyrazić zgodę na jego otrzymywanie oraz zawsze może zrezygnować z subskrypcji. Rejestracja na platformie www.testcare.pl jest jednznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie newslettera.

Test Design nie będzie przekazywał użytkownikom informacji o ofertach handlowych innych firm i dostawców, nie będzie realizował wysyłek na zlecenie oraz nie będzie sprzedawał bazy danych. Newsletter ma na celu przekazywanie informacji o działalności i produktach Test Design, wydarzeniach w których pracownicy Test Design brali udział oraz prowadzenie działalności edukacyjnej i informacyjnej.

INNI DOSTAWCY

Test Design nie ponosi odpowiedzialności za zbieranie danych przez inne organizacje, na których strony użytkownicy zostali przekierowani. W takich sytuacjach zastosowanie mają Polityki Prywatności i Regulaminy stosowane przez te organizacje.

REKLAMACJE

Wszelkie zastrzeżenia lub pytania związane z korzystaniem ze stron www.testdesign.pl oraz www.testcare.pl prosimy kierować pod adres: biuro@testdesign.pl.